ROBERT ANTHONY

Afirmacijos frazės, kurios 

gali būti naudingos:

"Aš nutariu jaustis kompetentingas savo profesijoje"

 

 

 LYDERIŲ LAIKAS

http://www.lyderiulaikas.smm.lt

 


2016 - 2017 mokslo metai

    Kalba – tai miestas, kurio statybai kiekvienas žmogus, gyvendamas žemėje, atneša savo akmenį.

 

                                                      R. V. Emersonas.

UKMERGĖS ŠVIETIMO     CENTRAS

 

Biudžetinė švietimo įstaiga, Vienuolyno g. 17 LT-20130 Ukmergė, tel. (8 340) 5 35 09, el. p. direktorius@usc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195005532

 

 

Ugdymo įstaigos vadovui                                                                  2016-08-24 Nr.4-160-(5.1.)

 

 

DĖL RAJONO DALYKŲ MOKYTOJŲ METODINIŲ BŪRELIŲ

 

 

2016 m. rugpjūčio 29, 30 d. vyks rajono dalykų mokytojų metodinių būrelių pasitarimai-diskusijos.

Renginio tikslas: aptarti mokinių mokymosi pasiekimus, dalyko ugdymo turinio aktualijas  ir numatyti  mokytojų ir kitų pagalbos mokiniui specialistų veiklas, reikalingas mokinių mokymosi pasiekimams gerinti.

Metodinių pasitarimų grafikas:

Laikas

Dalykas

Vieta

Darbotvarkė

Rugpjūčio 29 d. 10.00 val.

Dorinis ugdymas (tikyba)

Dekanato centras

1. Dorinio ugdymo pasiekimai ir problemos.

S. Žiedelienė, rajono dorinio ugdymo (tikybos) metodinio būrelio pirmininkė

2. Rajono dorinio ugdymo (tikybos)  mokytojų metodinio būrelio 2016-2017 m.m. veiklos aptarimas.

Rugpjūčio 29 d. 11.00 val.

Lietuvių kalba

Senamiesčio pagrindinė mokykla

1. Dėl darbo su atnaujinta lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąja programa 5, 7 ir 9 klasėse.

2. Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP ir brandos egzaminui pasibaigus. Vertinimas, rezultatai, pamąstymai ateičiai.

3. Dėl dalyvavimo rajono ugdymo įstaigoms skelbtoje skaitymo skatinimo akcijoje ,,SKAITAU-RAŠAU-KURIU".

4. Metodinio būrelio veiklos planavimas 2016-2017 mokslo metams.

Moderatorė R. Povylienė, rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Rugpjūčio 29 d. 10.00 val.

Anglų kalba

„Šilo“ pagrindinė mokykla

1. Anglų kalbos mokymo(si) pasiekimai ir problemos.

J. Varžgalytė, rajono anglų kalbos metodinio būrelio pirmininkė

2. Rajono anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio 2016-2017 m.m. veiklos aptarimas.

3. Kiti klausimai.

Rugpjūčio 29 d. 10.00 val.

Rusų kalba

Dukstynos pagrindinė mokykla

1. Rusų kalbos mokymo(si) pasiekimai ir problemos.

M. Talalienė, rajono rusų kalbos metodinio būrelio pirmininkė

2. Rajono rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio 2016-2017 m.m. veiklos aptarimas.

3. Kiti klausimai.

Rugpjūčio 29 d. 10.00 val.

Istorija

Švietimo centras

1. Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis istorijos?

M. Belevičienė, rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

2. Rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio 2016-2017 m.m. veiklos aptarimas.

3. Kiti klausimai.

Rugpjūčio 29 d. 10.00 val.

Geografija

Antano Smetonos gimnazija

1. Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis geografijos?

V. Krikštaponis, rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkas

2. Rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio 2016-2017 m.m. veiklos aptarimas.

3. Kiti klausimai.

Rugpjūčio 29 d.

10.00 val.

Biologija

Jono Basanavičiaus gimnazija

1. Biologijosmokymo(si) pasiekimai ir problemos.

2. Rajono biologijos mokytojų metodinio būrelio 2016-2017 m.m. veiklos aptarimas.

ModeratoriusR. Platūkis, rajono biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkas

Rugpjūčio 29 d.

10.00 val.

Fizika

Jono Basanavičiaus gimnazija

1. Fizikos mokymo(si) pasiekimai ir problemos.

2. Rajono fizikos mokytojų metodinio būrelio 2016-2017 m.m. veiklos aptarimas.

Moderatorė M. Aukštuolienė, rajono fizikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Rugpjūčio 29 d.

10.00 val.

Chemija

Užupio pagrindinė mokykla

1. Chemijosmokymo(si) pasiekimai ir problemos.

2. Rajono chemijos mokytojų metodinio būrelio 2016-2017 m.m. veiklos aptarimas.

Moderatorė  J. Šalaviejienė, rajono chemijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Rugpjūčio 29 d.

10.00 val.

Informacinės technologijos

Užupio pagrindinė mokykla

1. Informacinių technologijų  mokymo(si) pasiekimai ir problemos.

2. Rajono informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio 2016-2017 m.m. veiklos aptarimas.

Moderatorė  V. Markevičienė, rajono informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Rugpjūčio 29 d. 10.00 val.

Technologijos (moterys)

Dukstynos pagrindinė mokykla

1. Technologijų mokymo(si) pasiekimai ir problemos.

2. Rajono technologijų mokytojų (moterų) metodinio būrelio 2016-2017 m.m. veiklos aptarimas.

Moderatorė Z. Dikienė, rajono technologijų mokytojų(moterų) metodinio būrelio pirmininkė

Rugpjūčio 29 d. 11.00 val.

Technologijos (vyrai)

Senamiesčio pagrindinė mokykla

1. Technologijų mokymo(si) pasiekimai ir problemos.

2. Rajono technologijų mokytojų (vyrų) metodinio būrelio 2016-2017 m.m. veiklos aptarimas.

Moderatorius V. Bešėnas, rajono technologijų mokytojų(vyrų) metodinio būrelio pirmininkas

Rugpjūčio 29 d. 11.00 val.

Dailė

Dukstynos pagrindinė mokykla

1. Dailėsmokymo(si) pasiekimai ir problemos.

2. Rajono dailės mokytojų metodinio būrelio 2016-2017 m.m. veiklos aptarimas.

Moderatorė Z. Dikienė, rajono dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Rugpjūčio 29 d. 10.00 val.

Kūno kultūros mokytojai

Dukstynos pagrindinė mokykla

1. Mokinių kūno kultūros pasiekimai ir problemos.

D.Tamošauskienė,Vidiškių pagrindinės mokyklos mokytoja;

2. Rajono kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio 2016-2017 m.m. veiklos aptarimas.

3. Kiti klausimai.

Rugpjūčio 29 d. 10.00 val.

Mokyklų bibliotekininkai

Dukstynos pagrindinės mokyklos biblioteka

1. Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas.

V.Markauskienė , rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė

2. Kūrybinės industrijos.

R. Noreikienė, „Šilo“ pagrindinės mokyklos mokytoja

3.Rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio 2016-2017 m.m. veiklos aptarimas.

Rugpjūčio 29 d.

12.00 val.

Ugdymo karjerai specialistai

Užupio pagrindinė mokykla

1. Produktyvaus mokymo įtaka mokinių pasiekimams.

L. Katinienė, Užupio pagrindinės mokyklos mokytoja

2. Rajono ugdymo karjerai specialistų metodinio būrelio 2016-2017 m.m. veiklos aptarimas.

ModeratorėG. Medišauskienė, rajono ugdymo karjerai specialistų metodinio būrelio pirmininkė

Rugpjūčio 29 d.

13.00 val.

Socialiniai pedagogai

„Šilo“ pagrindinė mokykla

1. Patirtis iš mokymų apie DOfE apdovanojimų programą.

2. Rajono socialinių pedagogų  metodinio būrelio 2016-2017 m.m. veiklos aptarimas.

Moderatorė  A. Gruodienė, rajono socialinių pedagogų  metodinio būrelio pirmininkė

Rugpjūčio 30 d.

13.00 val.

Matematika

Technologijų ir verslo mokykla

1. Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis matematikos?

J. Čepukėnas, rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkas

2. Metodinio būrelio veiklos planavimas 2016-2017 mokslo metams.

3. Kiti klausimai.

Rugpjūčio 30 d.

13.30 val.

Psichologai

Senamiesčio pagrindinė mokykla

1. Psichologiniai metodai praktikoje.

V. Lebedevienė, vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ psichologė

2. Metodinio būrelio veiklos planavimas 2016-2017 mokslo metams.

3. Kiti kausimai.

Rugpjūčio 30 d.

13.30 val.

Specialieji pedagogai

Senamiesčio pagrindinė mokykla

1. 2015-2016 m.m. metodinio būrelio veiklos aptarimas.

2. Skaitymo pradmenų formavimas žaidimų pagalba ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje.

3. Skaitymo ir rašymo įgūdžių gebėjimų ugdymo strategijos mokykloje.

Moderatorius D. Mauricas, rajono specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkas

Rugpjūčio 30 d.

13.30 val.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

Senamiesčio pagrindinė

mokykla

1. Ugdymo turinio aktualijos.

2. Praėjusių mokslo metų veiklų, vykdytų gerinant vaikų ugdymo(si) pasiekimus, aptarimas;

3. Metodinio būrelio 2016-2017 m. m. veiklų planavimas,  gerinant vaikų ugdymo(si) pasiekimus bei socialinio ir emocinio saugumo užtikrinimas.

Moderatorė L. Kalesnykienė, metodinio būrelio pirmininkė

Rugpjūčio 30 d.

13.30 val.

Pradinis ugdymas 

Senamiesčio pagrindinė

mokykla

1. Ugdymo turinio aktualijos.

2. Praėjusių mokslo metų veiklų, vykdytų gerinant mokinių mokymosi pasiekimus per skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymą, aptarimas;

2. Metodinio būrelio 2016-2017 m. m. veiklų planavimas gerinant mokinių ugdymo(si) pasiekimus bei socialinio ir emocinio saugumo užtikrinimas.

Moderatorė: M. Baškienė, metodinio būrelio pirmininkė

UKMERGĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė švietimo įstaiga, Vienuolyno g. 17  20130 Ukmergė, tel./faks. (8 340) 5 35 09, el.p. direktorius@usc.s.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195005532

 

 

 

 

 

 

Ugdymo įstaigos vadovui                                                               2016-08-17  Nr.4-152-(5.1.)

 

 

 

 

 

DĖL METODINĖS DIENOS

 

 

 

 

 

                   2016 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras  ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizuoja metodinę dieną „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“. Renginys vyks Vilniuje. Kviečiame dalyvauti metodinių būrelių pirmininkus ir švietimo pagalbos  tarnybos specialistus.

 

                   Detalesnis renginio aprašymas prisegtame faile.

 

                   Dalyviams bus išduodamos pažymos, patvirtinančios dalyvavimą. Renginys nemokamas.

 

                   Išankstinė registracija vyksta Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ . 

 

                   Išvykstame rugpjūčio 23 d. 8.00 val. nuo Švietimo centro.( Kelionės išlaidos priklausys nuo dalyvių skaičiaus). Prašytume, ketinančius dalyvauti renginyje , iki rugpjūčio 22 d. informuoti Švietimo centrą el. p. d.karaliūniene@usc.lt arba tel.51443,53509 iki rugpjūčio 22 d.

 

                 

 

 

 

 

 

Specialistė, vykdanti direktoriaus funkcijas

 Daimonda Karaliūnienė

 

 

 

 

 

 Daimonda Karaliūnienė , 51443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEU nerengs fizikos ir chemijos mokytojų

2016-08-21 22:02

 

Lietuvos edukologijos universitetui (LEU) vėl nepavyko pritraukti būsimųjų fizikos ir chemijos mokytojų. Plačiau »

Naujienlaiškis

 
 Kas yra kūrybinis mąstymas ir kaip jį ugdyti?

2016-08-18 12:02

Kas yra kūryba? Į šį klausimą esama daugybės skirtingų atsakymų, skirtingų požiūrių. Tačiau bendra mintis ta pati: kūryba – kai sukuri kažką nauja. Kai žmogus daro tai, ko niekad anksčiau nedarė. K... Plačiau »

  Ką svarbu žinoti priešmokyklinukų tėvams?

2016-08-18 16:02

Rugsėjo 1-ąją visi šešiamečiai susirinks į priešmokyklines grupes darželiuose ir mokyklose. Šiemet priešmokyklinis ugdymas tapo privalomas visiems vaikams, kuriems liko metai iki mokyklos. Jau praė... Plačiau »

  ŠMM specialistams, tapusiems kraujo donorais, – Nacionalinio kraujo centro direktorės padėka

2016-08-18 14:02

Šiandien ministerijoje lankėsi Nacionalinio kraujo centro direktorė Joana Bikulčienė, kuri švietimo ir mokslo ministrei Audronei Pitrėnienei bei ministerijos kolektyvui įteikė padėkas už įsitraukim... Plačiau »